Wonen, werken en groen in Kronenburg

Wonen, werken en groen in Kronenburg
3 minuten lezen

De stad wil het bouwblok op de hoek van de Merksemsesteenweg en de Bisschoppenhoflaan in Deurne-Noord herbestemmen zodat er beter wordt ingespeeld op lokale noden en er meer ruimte komt voor wonen, werken en groen. Dit moet de leefbaarheid in de wijk Kronenburg vergroten. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. Vorige week stelde het college, na een uitgebreide adviesronde, het ontwerp van dit RUP definitief vast.

Het plangebied van het ‘RUP Stopkesfabriek’ ligt tussen de Bisschoppenhoflaan, Merksemsesteenweg, Van Cortbeemdelei en Torremansstraat in het district Deurne.

Ontwikkeling op maat van de buurt

Het gebied waarin de voormalige fabriek ligt, is momenteel bestemd als ‘industriegebied’. De stad wil hier wonen, werken, recreatie en groen mogelijk maken om de leefbaarheid te vergroten en in te spelen op lokale noden. De grootte en centrale ligging van dit gebied schept immers heel wat kansen. Zo wordt in de eerste plaats gedacht aan een nieuwe basisschool en laagdrempelige sport- en spelmogelijkheden, maar ook aan kleinhandel en ruimte voor bedrijvigheid. Het parkeren wordt inpandig opgevangen zodat de buurt hiervan geen hinder ondervindt.

Bebouwing en groen

Om de herontwikkeling mogelijk te maken, past de stad de bestemming van dit gebied aan. Hiervoor wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld. Dat is een juridisch document dat bepaalt welke activiteiten er in dat gebied mogen plaatsvinden. Het gaat hier om een breed gamma aan (stedelijke) functies zoals wonen, winkelen, werken, bedrijven, kantoren, recreatie, groen, maatschappelijke functies (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, …), horeca, sport, enzovoort. Het RUP moet voldoende flexibiliteit geven om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Daarnaast wordt het gebied binnen dit RUP onderverdeeld in een zone waar gebouwd mag worden en een zone die vrij moet blijven voor groen en publiek domein. In de zone waar gebouwd mag worden, zet de stad in op de ontwikkeling van een basisschool, detailhandel en buurtvoorzieningen met een groen binnengebied.

Schepen Annick De Ridder is tevreden dat dit plan nu definitief kan afgerond worden: “Met dit RUP wordt de oude bestemming industriegebied vervangen door gemengde stedelijke functies. Dit past in het ruimtelijk beleid van de stad om voor dit gebied, en andere gelijkaardige gebieden, een kwalitatieve herontwikkeling mogelijk te maken die ook een meerwaarde vormt voor de omgeving. Op korte termijn zal de stad alvast werk maken van de inrichting van een deel van de gebouwen voor sportactiviteiten voor de buurt.”